Activitat 14 Donant crèdit a la vida, quin banc tries? (PDF)

 

TEMPS 50 minuts
TIPUS ACTIVITAT Exploració, anàlisi i integració de coneixements
OBJECTIUS
Distingir les característiques principals de la banca tradicional i la banca ètica
Relacionar les característiques principals de la banca ètica amb els preceptes de les finances ètiques
Adonar-se de la implicació de la transparència en termes d’ètica de les decisions financeres
Ser conscient de les diferències entre els principis de la banca tradicional i la banca ètica.
CONTINGUTS
Reflexió i relació de conceptes
Debat grupal, organització i exposició de les pròpies opinions

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

L’activitat consisteix en visionar dos clips, un corresponent a la campanya “Banca Armada” de Setem, Centre Delàs per la Pau i FETS, i l’altre un fragment del programa “Salvados” dedicat a la crisi financera en la que s’entrevista a Joan Antoni Melé. Els dos clips es troben en aquestes enllaços:

–       Entrevista Salvados:

–       Clip “Banca Armada”

1-    En primer lloc, se’ls presentarà als i les alumnes la taula inclosa als annexes que compara les característiques de la banca ètica amb les de la banca tradicional. Es comentarà breument (5-10 minuts).

2-    Seguidament es visionaran els clips esmentats. Nosaltres proposem que es visioni en primer lloc el clip de Banca Armada, i en segon lloc l’entrevista de Salvados. Tanmateix, la decisió és del docent (20 minuts).

3-      A continuació, es realitzarà un debat amb el grup. Proposem un seguit de preguntes per tal de dinamitzar-lo (20 minuts). La inclusió de noves preguntes o la modificació de les proposades queda en mans del professora/a.

·         Trobeu que és senzill informar-se com a usuària sobre en què es faran servir els nostres diners un cop es dipositin al banc?

·         Quin paper creieu que juga la voluntat de la persona usuària de guanyar diners amb els seus dipòsits en l’activitat de la banca?

·         Creieu que tenim prou alternatives a la banca tradicional?

·         Si obrir un compte corrent a la banca ètica fos més costós que obrir-ne un a la banca tradicional, creieu que seguiria valent la pena obrir-lo en un banc responsable?

·         Quines serien les quatre preguntes que faríeu al personal de un banc abans de decidir si obrir un compte corrent a la seva entitat bancaria.

·         Creieu que com a clientela tenim la responsabilitat de dur un control sobre el moviment dels nostres estalvis?

Novament, és recomanable que el professorat procuri que la participació de nois i noies es mantingui en equilibri, i que prioritzi la intervenció d’aquells i aquelles alumnes que normalment no participen tant.

També serà recomanable la creació d’un clima que permeti l’exposició d’idees molt diferents i d’opinions contràries. En aquest cas, és important tenir la sensibilitat de cara al grup si hi hagués algun familiar de les alumnes dedicat a l’activitat financera comercial; a l’activitat no es tracta de demonitzar persones, sinó d’analitzar les diferències entre els dos models que ofereixen serveis financers, els seus mecanismes i les seves finalitats.

L’activitat pot acabar amb la inclusió de la notícia de que Triodos també inverteix en fons d’empreses tradicionals, i que va generar molta polèmica en el seu moment, fins arribar al punt que moltes entitats socials retiressin els seus fons del banc.

La reflexió que proposem és que, per a garantir la responsabilitat dels bancs no és suficient en confiar en l’etiqueta de banca ètica.

La banca ètica o responsable és el reflex d’un consumidor que té una consciència major del seu paper com a agent econòmic amb incidència global. Si aquesta consciència no es manté activa, al final la banca ètica podrà incórrer en noves situacions controvertides que passaran inadvertides.

La idea és, com a mínim, debatre les dues opcions: és la banca ètica la que canviarà la societat simplement actuant com a banca responsable, o és el client conscient el que canviarà la banca i la farà estar més atenta i predisposada a complir un determinat rol social?

La notícia sobre les irregularitats de Triodos la trobareu a l’apartat de “Material Complementari”

 

Material:

  • No hi ha necessitats especials de material. ojector i accés a internet

 

Avaluació:

Aquesta activitat pretén ser un contrapunt a d’altres activitats de la guia que es centren en el paper de les entitats, obrint un espai en el que els nois i noies reflexionaran de forma específica sobre el seu paper com a agents econòmics.

Per tant, durant el debat, i mitjançant algunes de les preguntes proposades, el docent hauria de ser capaç d’identificar el grau d’assoliment dels objectius proposats.

Tanmateix, cada professor/a podrà triar si emprar rúbriques d’avaluació similars a algunes de les proposades en aquesta guia. Les preguntes que proposem juntament amb els objectius podrien servir com a orientació per als ítems d’avaluació de la rúbrica en qüestió.

 

Material complementari

·         SETEM Finanzas Éticas

·         Banca Armada

·         Repensando la educación financiera desde una perspectiva ética y parabancaria

·         Notícia sobre les irregularitats de Triodos Bank

·         Article de Eldiario.es “Banca ética: adiós a la utopía”:

·         La banca ética se reivindica frente a la tradicional: ningún rescate durante la crisis, mayores rentabilidades y más créditos

·         Article de La Vanguardia “¿Cuáles son los bancos mejor valorados por sus clientes?:

·         Análisis comparativo de la banca ética con la banca tradicional