Activitat 15 Passem a l’acció (PDF)

 

TEMPS Es tracta d’un treball en grup que s’haurà de desenvolupar durant varies sessions.

Tanmateix, és recomanable que s’hi dediquin tres o quatre sessions amb temps de desenvolupament fora de l’aula

TIPUS ACTIVITAT Activitat d’aplicació, aprofundiment i síntesi
OBJECTIUS
Realitzar una campanya de sensibilització a l’entorn proper de l’alumnat a partir dels conceptes  adquirits en aquesta guia, incorporant diferents accions dins d’una activitat de síntesi i aplicació mitjançant un projecte de grup com a estratègia d’aprenentatge
CONTINGUTS
Sensibilitat crítica en relació a les conseqüències del funcionament lucratiu i especulatiu de les finances actuals
Assumpció de la responsabilitat com a persones usuàries per a transformar les relacions amb les entitats financeres
Implicacions ètiques i socials de l’activitat de les entitats financeres i valoració i consciència crítica del consum
Disposició per a treballar de manera col·laborativa, intercanviar opinions, argumentar i consensuar mecanismes comunicatius i de sensibilització

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Fer una campanya utilitzant el treball per projecte com a metodologia del grup:

1.       Revisar i repassar els continguts més interessants del que s’ha treballat prèviament per al grup, dissenyar instruments per valorar la percepció que es té sobre el tema de la banca ètica en l’entorn més proper, aplicar instruments de recollida d’informació i valorar els resultats per a promoure una transformació

2.    Dissenyar una acció rellevant depenent els resultats del diagnòstic previ. Enfocar l’esforç a l’aspecte més important o que requereixi més atenció.

3.    Valorar els resultats de l’acció i presentar davant l’institut elements de transformació de les persones o col·lectius cap a els qui va ser dirigida l’acció. Si és possible realitzar document digital i compartir en instàncies més enllà de l’Institut (web i entitats de sensibilització sobre el tema).

 

Material:

  • Guions per al professorat per cada fase
  • Qüestionari individual (autoavaluació).

 

Avaluació:

La proposta d’activitat compta amb un qüestionari individual i una graella d’avaluació. Aquí proposem un seguit d’elements a partir dels quals es pot avaluar l’aprenentatge dels nois i noies a través del desenvolupament del treball grupal.

Són elements que donen lloc a les propostes de qüestionari individual i graella d’avaluació, però que poden utilitzar-se per generar nous instruments. Cada docent pot triar com procedir.

·         Identificació de necessitats d’informació sobre el concepte de banca ètica dins de l’entorn de la comunitat educativa i el posicionament personal d’adults.

·         Utilització  rigorosa  d’informació  per  sintetitzar  els  coneixements  i  habilitats desenvolupats al llarg de la guia didàctica, identificant l’estat actual del seu entorn.

·         Identificació del rol dels mitjans de comunicació en relació al nivell de coneixement sobre banca ètica en l’entorn proper. Comparació en relació a la publicitat de la banca comercial.

·         Reconeixement de mecanismes alternatius de relació econòmica, intercanvi de béns i bases de l’estalvi i inversió, de control democràtic dels mecanismes del sistema financer, valorització de les opcions solidàries i cooperatives per reduir conseqüències negatives del model competitiu.

·         Valoració de la dimensió ètica dels intercanvis econòmics i monetaris.

 

Material complementari

·         Top 10 de las campañas y acciones de sensibilización y movilización social en 2018

·         Nadie dijo que fuera fácil: un relato sobre cómo las ONG implicamos a la ciutadania

·         FETS, Finançament Ètic i Solidari

·         Banca Ética ·

·         Dinero Ético

·         Finanzas éticas, SETEM

·         Banca Ética – Información y difusión

·         Proyecto Fiare

·         Red de Economía Alternativa y Solidaria

·         Attac España (Mercados Financieros)

·         ADICAE  Educación Financiera Crítica

·         Finanzas y monedas al servicio de la sociedad