La Guia Que Els teus Diners Pensin Com Tu està organitzada en tres apartats principals: Les Economies que ens envolten, Les finances per a tothom?,  i Altres finances són necessàries. Per a cadascun d’aquests apartats s’han dissenyat una sèrie d’activitats d’aprenentatge, reflexió i propostes d’acció perquè l’alumnat prengui consciència i exerciti des de ja les seves capacitats crítiques i transformadores, assumint un rol protagónic al seu entorn.

 

Com ja hem dit abans, les Finances Ètiques neixen buscant la coherència entre les propostes de transformació del món i les decisions que tenen a veure amb el dia a dia de persones o col·lectius. Des dels enfocaments d’Educació Crítica i Transformadora per a la Justícia Global es planteja una sèrie de propostes de reflexió i acció vinculades a la formació d’una ciutadania activa i compromesa amb la millora del sistema de relacions (personals, institucionals i globals) centrada en les persones i la recerca de condicions de vida dignes i justes per a tothom.

 

La cura del medi ambient, el consum responsable, la resolució noviolenta de conflictes, la equitat, la participació crítica, l’equitat i la justícia de gènere, i el respecte pels drets humans i la diversitat són alguns dels temes que, des de aquest enfocament educatiu, es promou i s’analitza com a part d’un procés que té com component essencial la transformació social.

 

Així, en aquesta guia es proposen una sèrie d’activitats des d’ambdues perspectives i incorporant altres experiències amb visions temàtiques i metodològiques complementàries: ètica de les cures i la vida, ecofeminisme, consum responsable, anàlisi crítica de l’actualitat informativa i la publicitat, participació, treball cooperatiu i aprenentatge per projectes.

 

Aposta pedagògica

 

Sense ànims de fer una explicació exhaustiva dels elements que inspiren la dinàmica de les activitats que formen part d’aquesta guia, volem oferir una pinzellades de les característiques més importants que ens agradaria que donessin cos i forma a la proposta.

 

En la mesura del possible, cadascun dels apartats ha estat preparat equilibrant elements rellevants i propers a l’alumnat, amb altres elements nous i i components de reflexió per al foment de la pròpia opinió.

 

El primer punt de partida és l’exercici de repensar l’economia com l’eina d’explicació vital que pot ajudar a les persones a dissenyar i desenvolupar les seves aspiracions i somnis, posant al centre de tot la vida i la dignitat humana. Des d’aquí, l’alumnat es pot sentir motivat i apel·lat a reconstruir la seva concepció d’economia alhora que comença a construir el seu propi projecte de vida.

 

D’altra banda, es fomenta la comprensió crítica i la identificació dels elements del sistema financer en la vida quotidiana de les persones, l’anterior, amb la intenció de reconèixer-ho com una eina més al servei de les comunitats en el camí de construir millors societats i entorns per realitzar cadascuna de les aspiracions dels seus membres.

 

L’actitud crítica a partir d’aquest punt és essencial per reconèixer que l’actual sistema dissenyat amb un desequilibri de poder no contribueix a realitzar aquest esforç col·lectiu, a cada apartat es pretén oferir eines d’acció que ajudin a buscar alternatives i portar-les a la pràctica.

 

Tots aquest aprenentatges vinculats a les finances i al sistema bancari poden semblar llunyans per als cicles educatius als que s’adreça aquest material, però considerem que es pot aconseguir l’atenció i l’interès pel tema si les i els joves troben atractiu el plantejament inicial.

 

Juntament amb el plantejament dels diferents temes adreçat a l’alumnat, cada activitat també incorpora una oportunitat per exercitar i dinamitzar competències metodològiques per al seu desenvolupament. Aprofitant les fitxes d’introducció de les activitats i el plantejament de termes nous, el professorat pot dedicar un temps a millorar la comprensió lectora del grup, l’aprenentatge entre iguals i la cooperació

 

Un altre eix fonamental que caracteritza el disseny de les activitats s’inspira en les propostes d’aprenentatge cooperatiu que ja s’estan desenvolupant en molts instituts. La concepció d’una aula inclusiva treballant en petits grups, aprofitant la diversitat i heterogeneïtat de l’alumnat i transformant, en la pràctica, les dinàmiques d’aprenentatge convencional és un ideal en el qual proposem inserir aquesta proposta didàctica.

 

Si com hem dit, prioritzen i emfatitzen el benestar de les persones, creiem que a través del treball cooperatiu (atenent prèviament el procés de creació de grup, enfortint els vincles socioafectius, la cura, la solidaritat i la cooperació entre l’alumnat) es cobreixen millor aquests continguts, a més del propi aprenentatge de treballar cooperativament.

 

Incorporem també en algunes de les activitats un plantejament crític cap a l’actualitat informativa i la publicitat per tal de facilitar la comprensió de realitats properes i superar l’apatia i la indiferència que de vegades pot provocar el volum d’informació al que es veu exposada la joventut. Amb la dinamització d’activitats que inclouen algunes pautes de presa de consciència i acció, proposem un model d’intervenció en aquest sentit.