Activitat 1 Parlem d’economies (PDF)

 

TEMPS 45 minuts
TIPUS ACTIVITAT Presentació, coneixements previs
OBJECTIUS
Identificar la diversitat de maneres de comprendre el fet econòmic al voltant
Comprendre el missatge dominant a mitjans i la societat sobre una forma d’entendre l’economia
CONTINGUTS
Comprensió de les relacions econòmiques
Identificació de les fonts d’informació per formar-nos criteri
Capacitat d’argumentació i escolta per a l’intercanvi d’opinions
Valoració de diversitat d’opinions i re-elaboració d’opinió

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

En un espai ampli definirem dues zones: una amb un cartell de «A FAVOR» en un extrem, un espai central amb una línia de punts en el pis com si fossin marques d’un baròmetre (les marques es poden fer amb trossos de cinta d’embalar) i un altre espai a l’altre extrem amb un cartell de «EN CONTRA».

El grup es col·locarà al mig. La persona que dinamitza llegirà en veu alta una frase (us proposem algunes). Després de la lectura de cada frase, els membres del grup se situaran a la part de «A FAVOR» si estan d’acord amb allò que la frase diu, o a la part de «EN CONTRA» si no hi estan d’acord.

En un primer moment, les persones han de decidir-se per una postura extrema, blanc o negre. Seguidament, es passa un objecte que fa la funció de micròfon (un bolígraf, una pilota, un estoig) alternativament a una banda i l’altra per escoltar els arguments del alumnat, començant per la banda minoritària. (10 minuts).

En un segon moment, després d’escoltar unes quantes opinions, es pregunta si algú vol matisar la seva posició i moure’s de lloc. Ara l’espai no s’ha de veure com una decisió entre dos blocs d’opinió sinó com un baròmetre que gradua les múltiples opinions (en aquest moment sí es podran posicionar en punts intermedis o més prop de “A FAVOR” o “EN CONTRA” sense haver d’estar a l’extrem).

És important insistir que no es tracta d’un joc de rèplica contrarèplica sinó que l’objectiu de l’alumnat és argumentar perquè s’han posicionat a favor o en contra de l’enunciat. S’ha d’indicar a cada persona que prengui el micròfon que intenti argumentar les seves opinions de manera clara i precisa, es poden posar exemples senzills per explicar-se millor. Al grup es demanarà una actitud d’escolta, respectant els arguments que es presentin per part de totes les persones que parlin (20 minuts).

Una vegada que s’han argumentat les diferents posicions es contínua amb la següent frase. És possible que en la mesura en què l’exercici es vagi repetint les argumentacions es vagin fent més complexes fent referència a les frases anteriors o a arguments de les companyes o companys. El rol de la persona que dinamitza serà intentar que cada persona amb el micròfon expliqui breument els seus arguments i donar oportunitat a la major quantitat de persones per explicar-se (20 minuts).

Després de diverses ocasions de repetir l’exercici amb diferents frases és important deixar un temps perquè tot el grup pugui fer una reflexió general sobre els diferents arguments que es van exposar en l’exercici. També expressar com s’han sentit en argumentar i escoltar opinions sobre cada frase.

Es pot incorporar també una reflexió sobre les fonts d’informació que tenim per crear-nos una opinió o imaginari sobre l’economia. Què ens influeix perquè pensem d’una o una altra manera?, les nostres famílies?, els mitjans de comunicació?, la forma en que ens relacionem?, la publicitat?

Algunes frases possibles

 • L’economia és una ciència que estudia la manera de generar riquesa.
 • L’economia transforma els recursos naturals generant benestar, llocs de treball i riquesa.
 • Les persones sanes entre 16 i 65 anys són productives i fora d’aquestes edats, són una càrrega que el sistema s’ha d’ocupar de sostenir.
 • Els qui tenen més recursos tenen dret a utilitzar la seva riquesa com vulguin.
 • Cuidar dels teus fills o de la teva casa és una tasca natural i no ha de ser remunerada
 • Tothom sap com funciona l’economia i cada persona compleix amb un rol diferent.
 • Una persona que té més diners que unes altres podrà satisfer més fàcilment les seves necessitats vitals.
 • Les persones quan són clients o consumidores sempre tenen la raó i les seves demandes han de ser satisfetes pel mercat.
 • La millor manera d’orientar-nos sobre el valor d’algun bé o servei és saber el seu preu i la demanda que té.
 • Al món hi ha països amb economies més avançades on la població viu de forma més confortable i segura.
 • Hi ha un model econòmic exitós que funciona a tot el planeta, i els països han d’anar desenvolupant-se poc a poc per arribar-hi.
 • És normal que hi hagi més dones que homes que treballen a mitja jornada.

 

Claus per generar més frases per a l’exercici:

 • És important que la frase contingui un element de controvèrsia i contenir una posició polaritzada per fomentar el posicionament, però evitant la simplificació excessiva, i encoratjant l’aparició de punts de vista diversos.
 • Els elements a debatre poden respondre a una realitat propera, que faci referència a una vivència propera de l’alumnat.
 • Si és convenient, es poden explorar frases que reflecteixin la pròpia desigualtat de l’entorn, fent explícita relacions de privilegi per part d’algun sector.
 • És important que les frases de dinamització tinguin en compte algunes desigualtats habituals entre nois i noies pel que fa a la participació a l’aula. És adient que, en cas que els que exposin els seus punts de vista siguin majoritàriament nois, el docent recondueixi el debat i promogui la participació de les noies.
 • Així mateix, és recomanable procurar que les persones que habitualment no participen tinguin un espai en el debat, i puguin dir la seva. Si se senten interpel·lats pel docent és més probable que participin.

 

Material:

 • Cartells («A FAVOR», «?», «EN CONTRA»).
 • Un objecte que fa la funció de micròfon.

 

Avaluació:

En principi, només cal deixar que l’alumnat s’expressi lliurement. Pot ser interessant preguntar per què serveix un exercici com aquest.

En un cas com el que estem plantejant prendran força importància qüestions com: escoltar, argumentar, dialogar, canviar postures inicials, explorar consensos, etc.

D’altra banda i donada la possible polarització pot ser una bona oportunitat d’aprenentatge engegar un debat sobre la importància de superar la dicotomia que tot ho redueix al blanc o negre i reflexionar amb els joves sobre la importància d’abandonar els posicionaments inicials per tal d’arribar a acords més amplis.

La funció de la persona dinamitzadora de l’activitat serà introduir tantes frases com vulgui, per tal d’iniciar un debat posterior i introduir la idea que hi ha temes o conceptes (com l’economia) que socialment s’ha configurat sota un imaginari creat pels mitjans, els interessos o part de la societat i que ens correspon a totes les persones reconstruir aquests conceptes.

Possiblement moltes de les controvèrsies podran treballar-se a profunditat en les següents activitats d’aquesta guia, és important que si es fan explícits interessos concrets per part de l’alumnat es recuperin i es facin visibles en les sessions posteriors

 

Material complementari