Activitat 4 On està el valor? (PDF)

 

TEMPS 60 minuts
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’aplicació
OBJECTIUS
Relacionar diferents béns o productes pel valor de cadascun d’ells
Reflexionar sobre els elements a considerar per a realitzar intercanvis de béns.
CONTINGUTS
Conceptualització de riquesa i necessitat
Intercanvi de béns i definició de valor.
Coneixement dels mecanismes per intercanviar béns
Creació d’un referent per reconèixer valor en productes o articles elaborats. Realització de càlculs per intercanviar béns de diferent valor.

Coneixement del concepte de moneda social i alguns exemples

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Es tracta de un joc en el qual el grup es divideix en quatre o cinc equips. Cada equip representa una comunitat o poble productor d’un bé que ha d’intercanviar els seus productes amb els altres pobles.

Etapes:

  • Cada equip elabora unes monedes que representen el volum i característiques de la seva producció setmanal (Taula 1) (15 minuts).
  • Cada equip decidirà com intercanviar (quantitats, objectius de l’intercanvi, etc.) les monedes elaborades (10 minuts).
  • Cada equip es trobarà durant 3 minuts amb un altre equip per intercanviar les seves monedes, segons la proporció que es determini. Al final ha d’haver intercanviat monedes amb almenys 3 equips diferents. Per cada intercanvi ha d’anotar en la Taula 2 l’operació d’intercanvi. (15 minuts)
  • Després dels intercanvis, cada equip contestarà el qüestionari de l’activitat per donar a conèixer la seva experiència (10 minuts)
  • Es posaran en comú les impressions del joc i la reflexió sobre el valor dels béns i la seva relació amb les “monedes” (10 minuts).

 

Material:

 

Avaluació:

Proposem un qüestionari d’experiència i una graella d’avaluació, coherents amb els objectius de l’activitat. Tanmateix, és aconsellable que durant el transcurs de l’activitat el docent es fixi en un seguit d’aspectes que són importants per a valorar el grau d’assoliment dels objectius i de comprensió de l’activitat. Proposem parar atenció als següents elements:

  • Relacions lògiques de l’intercanvi, per proporció i necessitat.
  • Argumentació dels criteris per realitzar intercanvi
  • Reflexió sobre els beneficis i desavantatges d’utilitzar una moneda social per satisfer necessitats quotidianes.

 

Material complementari

Explicación práctica sobre Moneda Social

10 Características del dinero

Xarxa ECO Xarxa d’intercanvi amb moneda social

Vivir sin Empleo
Documentos TV. “Monedas de cambio”

REC Moneda Ciutadana

Moneda Social Puma

Vivir sin empleo, otras alternativas económicas