Activitat 2 Economia d’estar por casa (PDF)

 

TEMPS 45 minuts (amb preparació prèvia a casa)
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’exploració i reflexió
OBJECTIUS
Analitzar la importància de les accions quotidianes, de reproducció i cura en les valoracions econòmiques
Identificar els mecanismes pels quals el raonament econòmic majoritari valora les accions quotidianes
CONTINGUTS
Identificació de les activitats i relacions quotidianes partint de la pròpia experiència
Comprensió dels mecanismes predominants en l’economia per atorgar “valor” a determinades activitats.
Valoració d’altres dimensions (de poder, de gènere, d’origen, ambientals, etc) més enllà del mercat, en les relacions econòmiques pròpies.

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

 

Es tracta d’un exercici d’observació i anàlisi. El plantejament inicial ha de ser que l’alumnat observi totes les activitats quotidianes a casa, escola i altres llocs en els quals desenvolupa les seves activitats.

Amb l’ajuda d’una graella on haurà d’explicar les activitats, el temps dedicat, la persona o persones que realitzen les activitats i la valoració econòmica habitual. Durant una sessió prèvia a l’activitat s’explicarà que la preparació es realitzarà a casa emplenant la graella. Es tracta de pensar en un dia qualsevol i d’enumerar les diferents activitats realitzades, des de primera hora del matí fins al final del dia (15 minuts).

A la següent sessió s’haurà d’arribar amb la graella omplerta. Per grups de quatre o cinc es comparteix el resultat i s’intenta extreure en grups algunes observacions relacionades al tipus d’activitats que es realitzen, la importància o prioritat de cadascuna d’elles i les sensacions que ens provoca mirar aquest llistat (15 minuts).

Quan es tinguin les observacions o conclusions es posen en comú, el professorat pot llançar a debat algunes preguntes amb la finalitat que l’alumnat reflexioni sobre com es realitza habitualment la valoració de les activitats o relacions entre les persones dintre i fora dels mecanismes de mercat (15 minuts):

 • Quines activitats habituals ens hem deixat sense enumerar?, Per què creeu que ha passat?
 • Quin tipus d’activitats són les més valorades? Quins les menys valorades?
 • Qui realitza les activitats menys valorades? qui les més valorades?
 • Penseu que una activitat que no és valorada econòmicament no és important?
 • Quin valor o preu li assignaries a accions com: cuidar un malalt a casa, escoltar a una persona que té inquietuds, neteja de la casa?
 • A casa vostra ajudeu en alguna tasca de cura o domèstica com tenir cura de germans petits, cuinar o rentar la roba?
 • Sabríeu dur a terme aquestes activitats o d’altres de similars si els vostres pares us ho demanessin?
 • En el suposat cas que us encarreguéssiu de les tasques domèstiques i de cura, quan creieu que us haurien de pagar per fer-vos-en càrrec?

 

En la mesura del possible, l’activitat es pot tancar presentant algun dels vídeos que s’ofereixen a l’apartat de Material complementari d’aquesta activitat. També el professorat pot recuperar algunes reflexions de les lectures recomanades o demanar a l’alumnat que investigui sobre els principis i propostes alternatives de l’economia feminista.

 

És important plantejar que moltes de les creences, mecanismes i estructures

que ofereix la concepció econòmica majoritària no només defineix la nostra percepció de les activitats quotidianes, sinó que també afecta a escala global la distribució de recursos i genera desigualtats entre persones i comunitats.

 

Material:

 • Graella d’activitats quotidianes.
 • Accés a internet i projector de vídeos.

Avaluació:

Es recomana realitzar una valoració del grau d’obertura i col·laboració de l’alumnat per construir a partir de l’experiència personal una reflexió de grup.

Una altra dimensió de valoració pot ser la de reflexió i construcció d’arguments en relació a criteris diversos per posar en valor el treball reproductiu i de cures dins de l’economia.

També es pot considerar un eix d’observació durant els debats i la posada en comú, l’apropiació d’elements valoratius nous per part de l’alumnat i la identificació de propostes de transformació en diferents àmbits (personal, col·lectiu, global).

 

Material complementari:

[Vídeos]

 • Paris, je t’aime – Loin du 16e (4:55)

Opció 1 https://www.youtube.com/watch?v=_Q8pwwA0_q4

Opció 2 https://vimeo.com/62528034

 • ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?: Una historia de las mujeres y la economía (14:47)

https://www.youtube.com/watch?v=1L7NzDVTTZs

 • Actúa con cuidados | Pistas para un modelo de vida sostenible | InteRed ONGD (18:46)

https://www.youtube.com/watch?v=LZxwFjXvER4

[Lectures]

 • La economía de los cuidados: el 90% de las excedencias para cuidar a hijos o familiares en 2017 las pidieron las mujeres

https://www.businessinsider.es/excedencias-cuidar-familiares-90-piden-mujeres-187682

 • ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? // ¡Era su madre, estúpido!

https://alternativaseconomicas.coop/articulo/libros/quien-le-hacia-la-cena-a-adam-smith-era-su-madre-estupido

 • Una economía de mucho cuidado

https://ecosfron.org/una-economia-de-mucho-cuidado/

 • Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote

http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm

 


 

GRAELLA D’ACTIVITATS QUOTIDIANES

 

Activitat

Temps

Persona o persones que realitzen l’activitat habitualment

Valoració econòmica