Activitat 3 Consumir o consumir-nos (PDF)

 

TEMPS 90 minuts (2 sessions de 45)
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’aprenentatge i aplicació
OBJECTIUS
Conèixer amb detall el cicle de vida d’un producte

Comprendre les conseqüències ambientals, socials i econòmiques de les diferents etapes del cicle de producció i consum de béns

Reflexionar sobre els elements a considerar per fomentar un consum ètic i responsable
CONTINGUTS
Cicle de vida d’un producte i anàlisi de cada etapa (extracció, producció, distribució, consum, residu)
Criteris de valoració i consciència crítica del consum
Treball col·laboratiu i expressió oral
Elements de l’economia solidària

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Aquesta activitat cal fer-la en dues sessions de 45 minuts cadascuna.

  • La primera sessió el treball es farà per equips, dividint al grup en cinc, assignant a cada equip una de les etapes del cicle de producció. Després, cada equip posarà en comú amb la resta del grup la seva reflexió sobre l’etap Per reforçar aquesta sessió es pot passar l’enllaç al vídeo sobre “La Història de les Coses” o la lectura del capítol 2 del llibre La clara i l’ús responsable dels diners  La dinamització d’aquesta sessió es troba en el Guió 1 per al professorat (45 minuts).
  • En la segona sessió (Guió 2) es tracta de posar exemples de productes perquè els estudiantes facin l’exercici de valorar el procés en cada etapa del cicle i considerar l’augment o disminució del seu

Es pretén que el coneixement del cicle de producció els doni pistes per considerar la lògica del valor del producte i el preu al que poden trobar-la en el mercat. La reflexió pot anar més enllà i emetre un judici sobre alguns productes “controvertits”. S’aporta per l’anterior una sèrie de criteris de l’economia solidària per valorar el cicle de producte des d’un enfocament de consum responsable (45 minuts).

Material:

 

Avaluació:

Comprensió de la lògica del cicle i les conseqüències en cadascuna de les etapes.

Comprensió de l’augment o disminució de valor en cada etapa del cicle considerant les característiques del producte.

Realitzar judicis sobre la conveniència o no de comprar alguns productes.

Expressió oral en explicar la part corresponent. Col·laboració i treball en equip.

És recomanable que, a més de la rúbrica d’auto-avaluació, es realitzin preguntes a l’alumnat sobre el treball en equip i la participació: preguntes referents a la igualtat de participació de tots els membres, entre nois i noies, possibles conflictes, etc. La idea és recollir aspectes del treball en equip que no sorgiran a partir de la rúbrica.

* S’ofereix una pauta d’autoavaluació per a l’alumnat i una rúbrica per al professorat per avaluar l’activitat

 

Material complementari

https://storyofstuff.org/movies/la-historia-de-las-cosas-2/

  • Les 15 característiques que defineixen un punt Pam a Pam (Mapa de l’economia solidaria)

https://pamapam.org/ca/criteris/

  • Vivir la Tierra Cine de animación y ecologia

http://www.cccb.org/es/actividades/ficha/vivir-la-tierra/227723