Activitat 5 Un invent anomenat Diners (PDF)

 

TEMPS 95 minuts: dues sessions de 45 minuts i 50 minuts respectivament
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’exploració, diagnòstic i aprenentatge
OBJECTIUS
Ser conscient o percebre el nivell de coneixement que l’alumnat té sobre l’origen dels diners
Comprendre la funció dels diners i familiaritzar-se amb conceptes relacionats al seu ús
Identificar els elements positius i negatius en l’ús dels diners tal com es planteja en els nostres dies
CONTINGUTS
Comprensió de l’origen dels diners
Elements que han caracteritzat la determinació de materials o objectes com a diners
Valoració crítica de la conversió de l’ús dels diners en els últims anys, de valor de canvi a determinant econòmic

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

L’activitat es desenvolupa en dues fases, la primera més exploratòria i un primer exercici de qüestionar el concepte de diners. La segona fase s’aprofundeix més en els elements que caracteritzen els diners, la seva evolució i funció en l’actualitat.

1ª Sessió:

  1. Es distribuirà un qüestionari amb preguntes obertes, senzilles i ràpides per a respondre (10 minuts).
  2. En grups de quatre es demanarà que llegeixin i analitzin les preguntes, discuteixin les respostes i individualment contestin els qüestionaris (20 minuts).
  3. Es dinamitzarà la posada en comú de tot el grup, demanant les respostes als membres de cada grup de quatre i comparant-les amb el solucionari. El docent responsable pot anar presentant les respostes al grup en general. El qüestionari tindrà un espai d’autocorrecció i una valoració del treball fet en el grup de quatre persones que haurien de completar l’alumnat una vegada acabada la correcció (15 minuts).

Per concloure la primera fase, es pot presentar el vídeo Els diners com a deute (en material complementari) i dinamitzar els primers dubtes o preguntes en relació al contingut del mateix.

2ª Sessió:

  1. S’introdueix l’activitat d’acord amb el guió del professorat per comunicar l’objectiu d’aquesta i explorar els coneixements previ sobre el tema (10 minuts).
  2. Es distribueix la fitxa de lectura que acompanya l’activitat i es demana als estudiants que la llegeixin en equips de quatre (15 minuts).
  3. Dinamització en tot el grup de conceptes i definicions (guió per al professorat) (10 minuts).
  4. Elaboració d’un mapa conceptual, el concepte principal del qual sigui Els Diners. Cada grup podrà decidir l’enfocament o temàtica relacionada al concepte principal, l’ús dels diners, avantatges o desavantatges, riscos, etc (treball de continuïtat) (15 minuts).

Material:

 

Avaluació:

En aquesta activitat no es valoraran les respostes com a correctes o incorrectes, sinó el procés de participació, debat i exposició.

Per al professorat és important també per saber el nivell de coneixement que l’alumnat té sobre el tema per a poder ponderar adequadament les reaccions dels alumnes.

Si es realitza el mapa conceptual, es pot valorar la claredat en l’explicació dels conceptes, els enllaços i explicacions realitzades i el disseny estètic del mapa. Com a producte de l’activitat, es poden emprar els objectius com a orientació per a l’avaluació.

 

Material complementari

Capítol 1: La història dels diners a Maurizio Spedaletti (2010) La clara i l’ús responsable dels diners. Barcelona: FETS
¿Quién y cómo se crea el dinero?

El dinero es deuda

Video “El origen del dinero y el oro”, Asociación Española de Metales Preciosos
Marie y Marx El dinero 6:00

La abolición del dinero efectivo – el poder total para la banca y el estado
Cómo los bancos crean dinero de la nada
Cómo Hacer un Mapa Conceptual Paso a Paso