Activitat 10 A prendre decisions, t’han cridat? (PDF)

 

TEMPS 60 minuts
TIPUS ACTIVITAT Activitat per a argumentar i posicionar-se.
OBJECTIUS
Prendre consciència dels valors i criteris que utilitza la banca comercial per a realitzar les seves inversions i l’efecte que pot provocar en la relació amb les persones estalviadores
Argumentar  i expressar opinions sobre situacions controvertides o complexes, en relació a les decisions d’invertir recursos en negocis o projectes que ofereixen guanys.
CONTINGUTS
Sensibilitat crítica en relació a les conseqüències del funcionament lucratiu i especulatiu de les finances actuals.
Argumentació sobre els mecanismes que fan que el sistema financer impliqui conflictes ètics.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Aquesta activitat és un joc de rol que es pot desenvolupar en una sessió o dues segons la profunditat de la informació disponible.

La part de preparació és indispensable perquè l’activitat es desenvolupi positivament. L’objectiu no és forçar una decisió concreta, sinó provocar al grup-classe una disciplina de debat i argumentació.

És important també atendre les recomanacions del guió que acompanya aquesta activitat perquè el debat segueixi una lògica que permeti al grup entendre el procés de presa de decisions.

La dinàmica del joc s’explica en el guió i la informació a cada equip segons el seu rol.

 

 

Material:

  • Guió per al professorat
  • Material informatiu per als equips segons el seu rol.
  • Qüestionari individual.
  • Graella d’avaluació.

 

 

Avaluació:

Proposem una graella d’avaluació juntament amb un qüestionari individual que les docents poden fer servir per a avaluar l’assoliment dels objectius. Naturalment serà imprescindible atendre al desenvolupament del joc de rol i observar la conducta de l’alumnat per tal de poder extreure conclusions vàlides. Proposem parar especial atenció als següents elements:

  • Preparació de la informació sobre el debat, coneixement dels arguments.
  • Argumentació i expressió oral.
  • Participació en el debat.

Tanmateix, és molt recomanable que cada docent triï si afegir d’altres aspectes a tenir en compte.

A més, pel que fa a la participació, el docent haurà de dinamitzar-la de forma activa, procurant un equilibri entre les intervencions de nois i noies, així com potenciant la participació de l’alumnat habitualment menys participatiu.

 

Material complementari

Finançament Ètic i Solidari:

Role playing: El rol de les finances:

Principios del Ecuador y las consideraciones en la financiación de proyectos 

Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula