Activitat 8 Risc i guany, jugues? (PDF)

 

TEMPS 80 minuts
TIPUS ACTIVITAT Treball cooperatiu en grups
OBJECTIUS
Comprendre la responsabilitat que els agents financers tenen quant a diverses conseqüències i riscos derivats de la crisis financera
Analitzar les implicacions ètiques i socials de les activitats financeres
Adonar-se del paper social i polític que juguen les decisions dels agents financers en el dia a dia de la societat global
Expressar mitjançant diferents tècniques artístiques la complexitat dels problemes socials, polítics, econòmics o ambientals que genera el funcionament del sistema financer actual
CONTINGUTS
Treball col·laboratiu i expressió artística
Implicacions ètiques i socials de l’activitat de les entitats financeres
Responsabilitat social de les entitats privades amb ànim de lucre

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Per a aquesta activitat proposem una dinàmica de creació artística a partir de la reflexió sobre un seguit de conseqüències i riscos derivats de la crisi econòmica del 2008. En la línia d’algunes de les activitats d’aquesta guia, es tracta de fomentar l’anàlisi i la relació de conceptes a partir de tècniques artístiques.

Prerequisits recomanables: es recomana la realització de l’activitat anterior, per tal d’haver practicat la vinculació d’art i expressió artística amb la reivindicació social i l’anàlisi de la realitat política.

1-      En primer lloc es presentarà als alumnes els 12 de riscos socials que Beatriz Fernández, Marta de la Cuesta i Eva Pardo presenten al seu article “Principales impactos ambientales y sociales del sector financiero derivados de su negocio de banca comercial, banca corporativa y gestión de activos”.  Tot seguit us els enumerem i proposem una breu explicació de cadascun per tal que es puguin introduir a l’alumnat adaptant l’exposició de l’article (15-20 minuts)

2-    En segon lloc, es dividirà als alumnes en subgrups de 4-6 membres, i se’ls demanarà que escullin un dels riscos presents a la llista per, seguidament, elaborar una obra artística que expressi aquest risc, o alguna idea associada a aquest risc. S’ha de ressaltar la importància d’elaborar obres que vinculin la banca i el risc que provoca per a la societat, i no només una obra artística sobre el risc concret. Mitjançant una obra plàstica o expressiva tenir la capacitat de mostrar les conseqüències de l’actual model financer (50 minuts).

3-      Un cop elaborades les obres, es posen en comú amb tot el grup. Cada subgrup presentarà la seva obra, moment en el que el docent farà preguntes a les persones del grup sobre les raons creatives que han tingut en compte.

És important que es pregunti a l’alumnat que normalment no participa tant, així com mantenir un equilibri entre la participació de les noies i els nois. Aquesta part de l’activitat és clau per a detectar fins a quin punt les i els joves han entès què estaven volent expressar amb les obres, i servirà com a reflexió de cloenda per a cada subgrup (20 minuts).

Si hi ha oportunitat, el conjunt d’obres elaborades a classe pot compartir-se amb la resta de l’institut en algun espai definit per a això, vestíbul o passadissos, en alguna activitat del centre de cara a la comunitat educativa, etc. D’aquesta manera es pot mostrar el “museu” dels riscos del sistema financer i estendre la sensibilització a més persones, reconeixent el protagonisme de l’alumnat i les seves obres.

Material:

  • Pintures
  • Pinzells
  • Revistes, diaris, i demés materials per a collage
  • Llenços en cas que alguns alumnes en vulguin emprar. En qualsevol cas, caldrà algun tipus de suport (quadern de dibuix, per exemple) sobre el qual elaborar les diverses creacions.

El material necessari dependrà de com el docent i els alumnes pactin de dur a terme l’activitat. La nostra proposta es limita a les manifestacions de caràcter plàstic, però les possibilitats són gairebé infinites.

Avaluació:

Es tracta d’una activitat que donarà lloc a un producte concret. Tant si l’obra artística resultant es manifesta des de la perspectiva de les entitats financeres, retratant el cinisme o la manca de responsabilitat social, com si es manifesta des de la perspectiva de les societats o el medi ambient, i les conseqüències que aquests afronten arrel de l’actual sistema financer, la idea principal és que els nois i noies siguin capaços d’expressar una relació de conceptes de forma artística.

Per a poder expressar-ho artísticament, les nocions de responsabilitat social i de riscos assumits han d’estar clares. L’originalitat i la perspicàcia de les obres servirà per a avaluar fins a quin punt els objectius de l’activitat han sigut assolits. És important que la vinculació de les entitats financeres amb les conseqüències de la seva activitat estiguin presents de forma clara en l’obra (ja sigui implícita o explícitament).

Material complementari

Principales impactos ambientales y sociales del sector financiero derivados de su negocio de banca comercial, banca corporativa y gestion de activos

Portal web de Banca Armada

Guia didàctica d’educació pel desenvolupament Por una economia más justa

Informe Centre Delàs “Los bancos que invierten en armas”

Informe SETEM “Finanzas éticas, la otra cara de la moneda”

Portal Web de FETS

Art, creativitat i conflicte. Camins per educar

David Harvey, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Editorial Traficantes de sueños, Madrid, 2014.

Documental “Inside Job” (2010) de Charles Ferguson.