Activitat 9 Els secrets de la banca (PDF)

 

TEMPS 60 minuts
TIPUS ACTIVITAT Activitat de generalització i aplicació
OBJECTIUS
Desxifrar els missatges publicitaris al voltant de les operacions de la banca comercial, per a aprofundir en el funcionament de les entitats i la seva responsabilitat social
Reinterpretar els missatges publicitaris i elaborar continguts més apegats a la realitat, utilitzant les tècniques del màrqueting però posant en tensió missatges i finalitat
CONTINGUTS
Sensibilitat crítica en relació a les conseqüències del funcionament lucratiu i especulatiu de les finances actuals.
Argumentació sobre els mecanismes que fan que el sistema financer impliqui conflictes ètics

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Aquesta  activitat  s’ha  de  desenvolupar  a  l’aula  d’informàtica,  cadascuna  de les  etapes requereix que els nois i noies utilitzin l’ordinador, tant per a la recerca d’informació a internet com per a la confecció d’un anunci publicitari editat digitalment.

La dinàmica de l’activitat és la següent:

1.       Es formen equips de dos o tres persones per treballar amb un ordinador i es presenten els objectius generals de l’activitat, els seus temps i criteris d’avaluació (5 minuts).

2.    Cada equip realitzarà recerques a internet per trobar alguns projectes controvertits que hagin finançat els bancs o caixes més coneguts: BBVA, Banc Santander, la Caixa, etc. Es prendran notes sobre la recerca i es seleccionarà un projecte en concret (15 minuts).

3.    Es realitzarà una recerca d’anuncis publicitaris del banc o caixa triada que serà la base per l’etapa següent (10 minuts).

4.       Amb l’ajut d’un programa d’edició d’imatges es demanarà a l’alumnat que reconverteixin l’anunci original introduint alguna frase o imatge que faci referència al projecte controvertit seleccionat en el punt 2 (20 minuts).

5.       Finalment, es demana que alguns anuncis s’exposin a classe i expliquin el per què de la frase o imatge que acompanya el nou anunci (10 minuts)

Una variant d’aquesta activitat es pot proposar a l’alumnat en el que té a veure al resultat final. En lloc de re-elaborar l’anunci publicitari, es pot idear la realització d’un “meme” per a ser publicat en xarxes socials. Els elements a considerar en aquest cas seran l’originalitat i l’aplicació de la ironia per a retratar les inconsistències del llenguatge publicitari

Finalment fora de l’aula es recomana el visionat del vídeo “Ace Bank” que es troba a l’apartat “Material complementari”.

 

 

Material:

  • Ordinador

 

Avaluació:

L’anunci com a producte de l’activitat és l’objecte d’avaluació que permetrà veure si els objectius s’han assolit. Si es vol una avaluació sistemàtica caldrà demanar als alumnes que escriguin els criteris d’elecció dels projectes que finalment apareixeran en l’anunci final.

Finalment, caldrà avaluar l’estètica de l’anunci i l’originalitat. Tanmateix el punt clau és l’argumentació prèvia que permetrà veure si els nois i noies són conscients dels elements controvertits d’alguns projectes finançats per la banca tradicional.

 

Material complementari

Activistas destapan, en la Junta de Accionistas, controvertidas inversiones en armas de CaixaBank

Proyectos poco éticos de la banca convencional

Ace Bank

BankTrack is keeping track of the sustainability commitments and the dodgy deals financed by all banks listed below.

Contrapublicidad gráfica (Consume Hasta Morir)

CONTRAPUBLICIDAD Consume hasta Morir (Vídeo)        

Contrapublicidad (presentació)

Meme Generator